ما را دنبال کنید

امیر آقاجانی

امیر آقاجانی

امیر آقاجانی

ـ پیشینه آموزشی:

کارشناس رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

کارشناس ارشد مشاوره خانواده (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

 

ـ حوزه های مداخله:

مشاوره ازدواج

زوج درمانی

مشاوره خانواده

تربیت فرزندان

مسائل رشدی و شکوفایی استعداد

معنایابی و هدفمندی در زندگی

مسائل وجودی و اضطراب مرگ

اضطراب اجتماعی

 

 

موقعیت: دکتری تخصصی مشاوره توانبخشی
تخصص ها: دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره توانبخشی