ما را دنبال کنید

بتول نقی پور فر

بتول نقی پور فر

کارشناس ارشد رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه امام حسین – داری پروانه تخصصی
مدرس دانشگاه علمی و کاربردی
سابقه مشاوره به مدت ۲۰سال
زوج درمانگر
مشاوره پیش از ازدواج وخانواده
معلم ابتدایی به مدت دو سال
مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران در مباحث روانشناسی و مشاوره از سال۸۵
مدرس و مشاور نمونه کمیته امداد امام خمینی در تهران-سال۸۵
مشاور مراکز مشاوره خانه های سلامت مناطق ۱-۵-۷ تهران از سال۸۴تا۸۹
مشاور و مدرس روانشناسی و مشاور خانواده در مراکز مشاوره شمیم از سال ۸۸ تا ۱۴۰۰

موقعیت: مشاوره و راهنمایی
تخصص ها: زوج