ما را دنبال کنید

بتول نقی پور فر

بتول نقی پور فر

کارشناس ارشد رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه امام حسین – داری پروانه تخصصی

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی
سابقه مشاوره به مدت ۲۰سال

موقعیت: مشاوره و راهنمایی
تخصص ها: زوج