ما را دنبال کنید

زهرا مصباح

زهرا مصباح

زهرا مصباح
دارای مدرک:
مهندسی صنایع غذایی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دکترای روانشناسی تربیتی

پژوهشگر و برگزارکننده وبینارها و کارگاه‌های آموزشی
جهت ارتقای مهارت های علمی معلمین و دانش آموزان در سطح کشور

– برگزاری طرح و دوره های اجرایی سنجش هوش چندگانه
– – برگزاری طرح و دوره های اجرایی ارتقای مسئولیت پذیری و عزت نفس کودکان و نوجوانان
– برگزاری طرح و دوره های اجرایی یادگیری و کاربرد مهارت های مطالعاتی
– برگزاری طرح و دوره های اجرایی یادگیری و کاربرد مدیریت زمان
– برگزاری طرح و دوره های اجرایی افزایش و نگرش مثبت تحصیلی دانش آموزان
– برگزاری طرح و دوره های اجرایی یادگیری معکوس
– برگزاری طرح و دوره های اجرایی تعیین هدف
– همکاری با گروههای آموزشی آموزش وپزوزش به ویزه در بخش تفکر و سواد رسانه

– پژوهشگر برتر در چهارمین کنفرانس الگوهای ایرانی اسلامی پیشرفت
– عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
– عضو انجمن مدیریت آموزشی ایران و ارائه دهنده مقالات علمی در امر استفاده از الگوهای آموزشی نوین در تدریس
و مدیریت یادگیری با همکاری رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران پرفسور بهرنگی
عضو انجمن انجمن روانشناسی تربیتی ایران
عضو انجمن آموزش کودکان پیش از دبستان
 

 

موقعیت: دکترای روانشناسی تریتی-مشاوره و راهنمای تحصیلی
تخصص ها: مشاوره و راهنمای تحصیلی، انتخاب رشته مبتنی بر شناخت استعدادها